Umami Barcelona

Umami Barcelona

Condicions generals

Les presents condicions generals d'ús s'apliquen a totes les adquisicions realitzades a través de la nostra Web www.umami.barcelona, (d'ara endavant EL PORTAL).

Identificació

EL PORTAL és titularitat d'UMAMI BARCELONA, S.L. (d'ara endavant, EMPRESA), amb CIF B21576509 i amb domicili en C/ Pere Serafí, 15, 08012 - Barcelona, amb adreça de correu electrònic info@umami.barcelona i número de telèfon 93 763 85 04, i dades d'inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona T 45602 , F 93, S 8, H B 493309, I/A 1 (26.10.16)

Activitat

EL PORTAL presta serveis propis i d'intermediació en l'adquisició de formacions dels usuaris interessats amb aquells professionals del món del vi que resulten del seu interès.

Continguts i informació subministrada al PORTAL

EL PORTAL es reserva el dret de modificar l'oferta presentada en el website (modificacions sobre serveis, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) a qualsevol moment, fent tots els esforços, dins dels seus mitjans, per oferir la informació continguda en el website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè a tot moment a la voluntat del PORTAL, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, EL PORTAL li comunicarà com més aviat millor aquest error al client per intentar arribar a un acord satisfactori per a ambdues parts, en aquest cas EL PORTAL posarà tota l'obstinació per la seva banda en què aquest acord sigui el més satisfactori per al client, sempre que aquest no suposi un menyscapte important per al PORTAL, de tota manera el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda si així ho decidís.

Sistema de realització de compres de formacions i/o serveis

EL PORTAL permet crear a l'usuari un compte a través de la qual va a poder gestionar la compra dels seus serveis, mitjançant un àrea específica per a clients.

Aquest còmode servei estalvia temps a l'usuari i facilita l'ús dels serveis del nostre PORTAL.

Així és com funciona: L'usuari crea un compte - proporciona el seu nom, número de telèfon, la seva adreça i DNI - i tria una contrasenya per a la seva seguretat, canviant-la amb una periodicitat anual.

Una vegada generada el compte, l'usuari, usant la seva contrasenya de seguretat per accedir, podrà gaudir dels serveis que li ofereix el lloc web, adquirint tots els serveis que necessiti i que resultin del seu interès.

A l'àrea privada del client es podrà actualitzar la informació personal que consideri pertinent.

Per realitzar la compra d'un servei, l'usuari haurà de tenir un compte i disponibilitat de contacte a través de telèfon i correu electrònic.

Si s'accepta la compra, notificarem a l'usuari la nostra acceptació emetent una confirmació de compra. Li enviarem la seva confirmació de compra per correu electrònic en el termini d'1 d'ia hàbil des de l'acceptació de la mateixa. La confirmació de compra serà efectiva des del seu enviament. Si no podem acceptar la seva compra, intentarem posar-nos en contacte amb l'usuari per correu electrònic, telèfon o correu postal.

Política de devolucions

Servei NO realitzat: Si la devolució se sol·licita abans de 14 dies naturals des de l'endemà al de la realització de la compra i 48 hores abans de la data prevista de prestació del servei, es realitzarà la devolució íntegra de l'import. Passats els 14 dies, es retornarà el 80% de l'import de la compra, amb una retenció mínima de 10€ en concepte de despeses de gestió. En el cas de sol·licituds de desistiment realitzades en les 48 hores anteriors a la data prevista de prestació del servei no es realitzarà devolució de cap import.

Servei SÍ realitzat: No s'admetran devolucions dels serveis ja realitzats.

Així mateix queden exclosos d'aquest dret de desistiment, els serveis fets “a mesura” del client d'acord amb l'excepció del punt C de l'article 103 del Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre.

Subministrament i lliura

EL PORTAL subministra el servei indicat en la Confirmació de Compra, conforme a les presents Condicions d'Ús.

Una vegada confirmada la compra, l'usuari podrà imprimir la confirmació del servei per presentar-la al proveïdor corresponent. 

Impostos aplicables

Alguns dels preus dels serveis exposats al PORTAL no estan subjectes a aplicació de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), per tractar-se de formació.

Forma de pagament

En formular la compra del servei, l'usuari pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant el següent sistema de pagament:

Amb una targeta de dèbit o de crèdit VISA i Master Card: El pagament es realitzarà a través de passarel·la de pagament 100% segura. Les dades del pagament són xifrats en la passarel·la de pagament i processaments exclusivament pel seu banc, EMPRESA no té accés a aquestes dades a cap moment del procés.
Si el pagament es produeix amb targeta de dèbit o crèdit, ha de proporcionar-nos les dades de la seva targeta al moment de realitzar la seva comanda. Quan emetem la seva Confirmació de Compra, farem el corresponent càrrec en la seva targeta. En cap cas, confirmarem la compra de la cita mèdica fins que l'emissor de la seva targeta de dèbit o crèdit hagi autoritzat l'ús de la mateixa per al pagament dels serveis sol·licitats. Si no rebem aquesta autorització l'hi comunicarem. L'adreça de facturació de la seva targeta de dèbit o crèdit ha de trobar-se al territori espanyol. Ens reservem el dret a comprovar la identitat del titular de la targeta demanant-li la documentació pertinent.

Dret de Desistiment

L'EMPRESA garanteix als seus clients la possibilitat de desistir del servei comprat a través de la plataforma durant un màxim de 14 dies naturals des de la compra (sempre que el servei no s'hagués prestat), d'acord amb l'article 102 del Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre. Així mateix queden exclosos d'aquest dret de desistiment, els serveis realitzats “a mesura” del client d'acord amb l'excepció del punt C de l'article 103 de l'esmentat Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre. També queden exclosos sol·licituds de desistiment realitzades en les 48 hores anteriors a la data prevista de prestació del servei.

Si desitja desistir de la compra tal com s'assenyala amb anterioritat posem a la seva disposició el següent formulari que haurà d'imprimir, emplenar i signar i enviar a l'adreça postal següent:

Atenció al client de Umami Barcelona SL
C/ Pere Serafí, 15, 08012 - Barcelona

Descarregar el formulari

Obligacions del client

El client es compromet, a tot moment, a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de compra del servei i a mantenir-los actualitzats a tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions recollides en les presents Condicions Generals d'Ús.

Seguretat i confidencialitat

EL PORTAL garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

Totes les operacions de pagament on-line es realitzen a través d'una passarel·la de pagament 100% segura. Les dades del pagament són xifrats en la passarel·la de pagament i processaments únicament pel seu banc. D'aquesta manera, EMPRESA no té accés a aquestes dades.

EL PORTAL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per a això, s'aplica la Política de Privadesa recollida a la Web.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compres realitzades amb EL PORTAL se sotmeten a la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la parteix compradora.

Col·laboradors

Finca Parera
Casal dels Infants
Vinyes de l'Albā
Divinos & Divinas
Vincelona
Natālia Sanahuges
Carregant...
x
X